Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.dverezoskla.sk je:

BENEDOOR, s.r.o.

IČO: 45424772

DIČ: 2022970543

IČ DPH: SK2022970543

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  č. ú.: 2706112556/0200

Zapísaný v OR okr. súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 22655/R

E-mail: info@dverezoskla.sk

Tel. číslo: 0911 331060

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Trenčín

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Dodávateľom sa rozumie súbor spoločností a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

I) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

upravujú

- proces nákupu tovaru kupujúcim (spotrebiteľom) prostredníctvom E-shopu,

- podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom E-shopu predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľ) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-shopu predávajúceho.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

II) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Dverezoskla týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa par. 28 odst. 1 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Dverezoskla súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

III) OBJEDNANIE TOVARU, SLUŽIEB A UZAVRETIE ZMLUVY

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Upozorňujeme, že grafické spracovanie na stránkach eshopu nemusí byť v súlade so skutočnosťou pre povahu materiálu. Ak nie ste si istý so skutočným vyhotovením, požiadajte o vzorku produktu, ktorú vieme zabezpečiť k nahliadnutiu v našej kamennej predajni. 

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskymí návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

 • 1) Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.dverezoskla.sk.
 • 2) Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tovare.
 • 3) Po úspešnej registrácii bude mať spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 • 4) Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 • 5) Po stlačení tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka  spotrebiteľa. Nákupný košík daného spotrebiteľa je tomuto spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 • 6) V náhľade nákupného košíka si spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob doručenia tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
 • 7) K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy
 • 8) Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami  a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami s budem ich bez výhrad dodržiavať"
 • 9) Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach tovaru, celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.
 • 10) Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné: potvrdenie Objednávky s informáciami o objednávke
 • 11) Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi  spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch  VOP.

V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy o kúpe tovaru, potvrdením objednávky osobne, telefonicky, emailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

IV) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

V) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

VI) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme prepravcom, ak ste neplatili vopred prevodom, alebo kartou tak ako dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase budete o dodaní informovaní telefonicky alebo e-mailom. Cena poštovného sa môže líšiť podľa váhy objednaného tovaru.

VII) DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa uzavretej zmluvy. Kupujúci písomne potvrdí dodanie tovaru, k dodaniu tovaru dochádza jeho prevzatím kupujúcim. K dodaniu tovaru dôjde v mieste dodania určenom v Zmluve, ak nie je v tomto článku určené inak. Kupujúci je povinný poskytnúť pri prevzatí tovaru predávajúcemu potrebnú súčinnosť. V prípade, ak kupujúci oprávni na prevzatie tovaru v jeho mene inú osobu, zodpovedá kupujúci za to, že tovar v čase a mieste dodania táto osoba v jeho mene skutočne prevezme. Prípadná námietka kupujúceho, že tovar nebol ním prevzatý sa vzhľadom na uvedené považuje za irelevantnú. V prípade ak kupujúci oprávni tretiu osobu na prevzatie tovaru v jeho mene, uvedením podpisu tejto tretej osoby na písomnom doklade o dodávke tovaru v mene kupujúceho sa tovar považuje za riadne dodaný kupujúcemu a prevzatý kupujúcim. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť pred dodaním tovaru meno, priezvisko a bydlisko splnomocneného zástupcu na prevzatie tovaru, ako aj doručiť predávajúcemu pred dodaním tovaru originál plnomocenstva pre splnomocneného zástupcu na prevzatie tovaru, v opačnom prípade nemusí predávajúci tovar kupujúcemu dodať.

Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť termín dodania tovaru v prípade, ak nie je schopný z dôležitého dôvodu dodať tovar kupujúcemu včas, pričom takýmto dôležitým dôvodom sa rozumie najmä omeškanie dodania tovaru predávajúcemu od dodávateľa predávajúceho. O predĺžení termínu dodania bude predávajúci kupujúceho informovať.

Akýkoľvek písomný doklad o dodávke tovaru, ktorý je predmetom kúpy medzi predávajúcim a kupujúcim, zabezpečený predávajúcim, ktorý podpíše kupujúci, sa bude považovať za doklad o dodaní tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je oprávnený splnomocniť na prevzatie tovaru a na podpísanie vyššie uvedeného písomného dokladu o dodávke tovaru tretiu osobu. Takýto doklad sa bude považovať aj za potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Všetky ceny tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

a) bankovým prevodom, alebo

c) priamym vkladom v banke na účet predávajúceho,

d) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru.

Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v lehote do 30 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky alebo do 30 pracovných dní od uzavretia zmluvy, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našej predajni, Vás budeme informovať e-mailom.

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorá zároveň slúži ako záručný list.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 VIII) VÝMENA, VRÁTENIE TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať do 14 dní od prevzatia doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

Vrátenie tovaru fyzickou osobou nepodnikateľom je možné realizovať formou odstúpenia od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia zásielky. Vrátenie tovaru sa realizuje po prihlásení do svojho účtu cez formulár vrátenie tovaru. V prípade neregistrovaných zákazníkov nás kontaktujte ohľadom vrátenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru je potrebné zaslať všetky doklady k tovaru, ako záručný list, návod a podobne.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľa, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek na mieru. To znamená pri konfigurácii tovaru a zadaní vlastného rozmeru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

IX) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme pokiaľ bol tovar prevzatý bez výhrad. Pri dodaní tovaru kuriérom a jeho poškodenie je nutné tovar reklamovať do 24 hodín.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady zapríčinené bežným používaním
 2. nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom na info@dverezoskla.sk, či písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu vyššie uvedenú adresu
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Záruka.

Akceptujeme vybavenie reklamácie aj mimosúdnou cestou.

X) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou  Benedoor a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami a kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Benedoor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dverezoskla.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

Zákony a predpisy:

 • zákon č. 18/20108 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od Benedoor, s.r.o. zakázané.