Záručný & pozáručný servis

Na naše výrobky je poskytovaná záruka 2 roky od dátumu nákupu pri dodržaní záručných podmienok a návodu na použitie odporúčaný výrobcom. V prípade, že výrobok musí byť opravený počas záručnej doby, oprava bude vykonaná našimi technikmi za predpokladu, že boli dodržané podmienky použitia výrobku, nebola s ním nevhodná manipulácia, výrobok nebol opravovaný iným predajným servisom ako našim a nebol vykonaný zásah neoprávnenou osobou.

Aké produkty sú opatrené zárukou?

 • Produkt zakúpený v našom obchode

  Garantujeme najvyššiu kvalitu našich výrobkov zakúpených v našom obchode. Naši obchodní manažéri vedú záznamy o všetkých objednávkach. Ak nie ste spokojní s kvalitou vášho nákupu, môžete sa obrátiť na náš záručný servis a pokúsime sa vyriešiť vašu nespokojnosť.

 • Výrobky so záručným listom

  Po zaplatení za tovar, ktorý ste si vybrali v našom obchode, dostanete doklad o zaplatení a záručný list. Sú to dôležité dokumenty, preto si ich prosím uložte až do konca záručnej doby.

 • Doba vybavenia reklamácie

  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Miesto reklamácie

  Reklamované vady je nutné reklamovať písomne po ich zistení bez zbytočného odkladu u predajcu. V prípade, že predajcom nie je priamo výrobca, predajca je povinný písomne reklamované vady zo strany spotrebiteľa uviesť do reklamačného protokolu a tento zaslať výrobcovi. Z reklamačného protokolu musí byť zrejmý presný rozsah, charakter reklamovaných vád. Súčasne predajca je povinný uviesť kde sa obhliadka vád zo strany výrobcu vykoná - či táto bude vykonaná v byte spotrebiteľa - kupujúceho, ktorý dáva k jej vykonaniu v byte zo strany výrobcu svoj výslovný písomný alebo telefonický súhlas, alebo obhliadka bude vykonaná v predajni predajcu, kam výrobok dopraví reklamujúci na svoje náklady.
 • Poškodenie počas prepravy

  Naše výrobky sú dostatočne zabalené v prepravných obaloch a zasielané poštovými doručovateľmi. V prípade, že ste dostali tovar poškodený počas prepravy vrátane poškodených obalov, prosím zaznačte do protokolu prepravcu informáciu o prevzatí s výhradou a uvedením poškodenia, prípadne máte právo poškodený tovar neprevziať.

 • Výrobky, ktoré je potrebné opraviť

  Pokiaľ potrebujete výrobky opraviť po záručnej dobe, nehľadajte neoprávnené servisné strediská. Porozprávajte sa s našimi záručnými technikmi a oni vám pomôžu nájsť oprávneného technika, alebo zabezpečia opravu.

 • Výrobky, ktoré chcete vymeniť alebo vrátiť

  Obráťte sa na naše servisné stredisko telefonicky alebo e-mailom. Získate všetky potrebné inštrukcie, ako sa vysporiadať s touto otázkou. V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať do 14 dní od prevzatia doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Vrátenie tovaru fyzickou osobou nepodnikateľom je možné realizovať formou odstúpenia od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia zásielky. Vrátenie tovaru sa realizuje po prihlásení do svojho účtu cez formulár vrátenie tovaru. V prípade neregistrovaných zákazníkov nás kontaktujte ohľadom vrátenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru je potrebné zaslať všetky doklady k tovaru, ako záručný list, návod a podobne. Náklady spojené s vrátením tovaru do 14 dní nesie v plnej výške predávajúci. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľa, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 • Výrobky vyrábané na mieru

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek na mieru. To znamená pri konfigurácii tovaru a zadaní vlastného rozmeru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka. Spotrebiteľ nemôže požadovať výmenu tovaru vyhotoveného podľa osobitných požiadaviek na mieru v súvislosti s farebnosťou tovaru a jej odchýlkami v závislosti od individuálnych farebných zobrazení na jeho obrazovke počítača alebo odlišnou farebnou citlivosťou jednotlivca. Predajca nie je zodpovedný za farebné rozdiely grafických vzorov zobrazené cez individuálne farebné nastavenie monitora počítača zákazníka.
 • Na základe riadnej a včas uplatnenej reklamácie, po preukázaní príslušných dokladov zo strany kupujúceho (záručný list a doklad o predaji) bude vykonaná obhliadka reklamovaného výrobku technikom (splnomocneným zástupcom výrobcu), ktorý na základe obhliadky rozhodne, či sa jedná o vadu, na ktorú sa záruka výrobcu nevzťahuje. Súčasne sa rozhodne o tom, ak sa existencia vád preukáže, či sa jedná o odstrániteľnú vadu alebo o vadu neodstrániteľnú. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy. Ak bude zistené, že ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezplatne, včas a riadne odstránená, prípadne chybné časti boli vymenené. Ak technik rozhodne, že uplatnená nárokovateľná závada alebo nárok na opravu nevyžaduje dielenskú opravu, bude oprava vykonaná v mieste zákazníka.

Kde žiadať o záručný servis?

 • Servisné centrum v predajni

  Na našich predajných miestach si môžete uplatniť záručnú opravu, vrátenie peňazí alebo výmenu výrobku. Servisný manažér skontroluje položku, ktorú chcete opraviť / vrátiť alebo vymeniť a zabezpečí čo najrýchlejšie vybavenie k vašej spokojnosti.

 • Na mieste

  V niektorých prípadoch je možné pozvať servisného technika priamo do vašej kancelárie alebo domova. Súčiastky a práca použitá na mieste vybavenia, kde je práca poskytovaná sa počas záručnej doby vybavuje bezplatne.

 • Medzinárodný záručný servis

  V prípade poškodenia výrobku mimo územia SR nás bezodkladne informujte a my vám zabezpečíme servis výrobku.

V akých prípadoch nie je záruka poskytovaná?

 • Prirodzené opotrebovanie

  Záruka sa nevzťahuje na bežné používanie a opotrebovanie výrobku, ktorý ste si u nás zakúpili.

 • Nesprávneho používania alebo poškodenia

  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku ku ktorému došlo v dôsledku nevhodnej manipulácie s výrobkom. Za mechanické poškodenie výrobku nesie zodpovednosť predajca výlučne do času nakládky výrobku u predajcu. Za všetky škody vzniknuté v súvislosti s dopravou je zodpovedný prepravca.V prípade, že výrobok zakúpený v našom obchode má vizuálne stopy nesprávneho použitia, alebo poškodenia, považuje sa to za porušenie záručných podmienok. Na takomto výrobku ak to bude možné vieme zabezpečiť opravu alebo servis na vaše náklady. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku alebo zhoršenie jeho kvality, ktoré nie je možné považovať za vadu výrobku, nakoľko nie je spôsobené porušením povinností výrobcu v zmysle platných STN.

 • Neoprávnený zásah inej osoby

  Ak je výrobok opravovaný neautorizovaným predajcom, montážnikom alebo technikom, kupujúci stratí nárok na bezplatný záručný servis.

 • Po uplynutí záručnej doby

  Ak na výrobku nie je predĺžená záruka tak sa po 24 mesiacoch na výrobok nevzťahujú záručné podmienky. Pri predĺženej záruke je nutné predložiť záručný list.

 • Montáž výrobku

  Požadujte firmu, alebo montážnika so skúsenosťami pri montáži u nás zakúpeného produktu. Ak sa rozhodnete nainštalovať si výrobok sami, odporúčame si najskôr preštudovať Návod na inštaláciu, používanie a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým došlo v dôsledku chybnej alebo nevhodnej montáže, demontáže, premiestnenia a umiestnenia výrobku, pokiaľ ju nevykonával samotný výrobca.

 • Nesprávne zabezpečenie výrobku počas stavebých prác

  Vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho zabezpečenia výrobku počas stavebných prác (napr. znečistenie maltou, omietkou alebo montážnou penou, čistením hrubozrnnými čistiacimi prostriedkami alebo agresívnymi chemickými prostriedkami)

 • Skladovanie

  Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie a vonkajšie vady vzniknuté v dôsledku nedodržania správnych zásad počas dopravy a skladovania výrobku

 • Vyššia moc

  Prírodná katastrofa je vyššia moc, ktorej predávajúci nemôže zabrániť. Ak bol tento výrobok poškodený prírodnou katastrofou, povodňou, požiarom, násilný poškodením, poveternostnými vplyvmi a podobne alebo ak došlo k užívaniu výrobku za neobvyklých podmienok, obchod nie je povinný výrobok opraviť.

 • Čistenie a bežná údržba

  Reklamácia sa nevzťahuje na činnosti spojené s ošetrením, údržbou výrobku a reguláciami príslušenstva.

 • Odchýlky vo farebnosti

  Záruka sa nevzťahuje na drobné odchýlky vo farebnom odtieni oproti vzorkám vo vzorkovníku výrobcu.   Predajca nie je zodpovedný za farebné rozdiely grafických vzorov zobrazené cez individuálne farebné nastavenie monitora počítača.

 • Tovar so zníženou cenou

  Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena resp. poskytnutá zľava

   

Výmena alebo vrátenie


V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať do 14 dní od prevzatia doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Vrátenie tovaru fyzickou osobou nepodnikateľom je možné realizovať formou odstúpenia od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia zásielky. Vrátenie tovaru sa realizuje po prihlásení do svojho účtu cez formulár vrátenie tovaru. V prípade neregistrovaných zákazníkov nás kontakujte ohľadom vrátenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru je potrebné zaslať všetky doklady k tovaru, ako záručný list, návod a podobne. Náklady spojené s vrátením tovaru do 14 dní nesie v plnej výške predávajúci.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľa, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek na mieru. To znamená pri konfigurácii tovaru a zadaní vlastného rozmeru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

Všetky spory so zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou.